欢迎您,[登陆][注册] (您的IP:54.162.224.176)

21在线题库最新试题

学校教师招聘信息

 • ID:2-4601602 辽宁省台安县2018年九年级升学考试语文模拟试卷(一)(图片版,含答案)

  初中语文/中考专区/模拟试题

  辽宁省台安县2018年初中升学考试语文模拟试卷(一)(含答案)一、(满分30分) 1.(2分)B(A怍zuò,怏yàng;C躇chú,囊náng;D嚼jiáo,斗dǒu) 2.(2分)B(A“暇”应为“遐”;C“志”应为“致”;D“藉”应为“籍”。) 3.(2分)B 4.(2分)D(含贬义,不符合语境) 5.(2分)B(A项缺主语,删去“通过”或“让”;C项两面对一面,在“具有”前加“是否”;D项否定不当,把“不”删去。)21•cn•jy•com 6.(2分)B(最愿见的是活无常) 7.(2分,意对即可)示例:或许青春的航船历经风浪,但我们有足够的力量驶向自己的理想彼岸。 8.(2分)略 9.(2分,意对即可)示例:同学们,我们现在正处在初中学习的冲刺阶段,无论冲刺后的结果如何,我们都要努力学习,因为我们只有努力去学习,将来才不会给人生留下遗憾,才会无悔于青春。www.21-cn-jy.com 10.(共12分,每空1分,有错、漏、添、倒一处,该空不得分)(1)窈窕淑女(2)思而不学则殆(3)一鼓作气(4)悠然见南山 (5)一览众山小(6)天街小雨润如酥(7)日月之行(8)波撼岳阳城 (9)但愿人长久,千里共婵娟 (10)春蚕到死丝方尽 蜡炬成灰泪始干21*cnjy*com 二、(满分60分) (一)(满分10分) 11.(4分)(1)通“现”,表现(1分) (2)鞭打(用鞭子打,驱使)(1分) (3)听说(1分) (4)满一年(1分) 12.(4分)(1)难道真的没有千里马吗?恐怕是真不认识千里马吧。(2分)(2)死马尚且花五百金购买,更何况活马呢?(2分)2-1-c-n-j-y 13.(2分)【甲】文中的“千里马”因为不能得到统治者的赏识、任用,最终不能“以千里称”。(1分)【乙】文中的“千里马”因为君主渴求并能够采纳正确的建议,而得以脱颖而出。(1分)(意思接近即可)【21cnj*y.co*m】 【乙】参考译文:我听说古时有一位国君,想用千金求购千里马

  • 2018-06-11
  • 下载0次
  • 37482.06KB
  • ldzxgk
  进入下载页面

  免费资料

 • ID:2-4587420 辽宁省葫芦岛市2018年升学模拟考试(二)九年级语文试卷(图片版含答案)

  初中语文/中考专区/模拟试题

  辽宁省葫芦岛市2018年升学模拟考试(二)九年级语文试卷(含答案)

  • 2018-06-06
  • 下载0次
  • 48861.69KB
  • ldzxgk
 • ID:2-4566666 辽宁省鞍山市2018年初中九年级第二次质量调查语文试卷(扫描版含答案)

  初中语文/中考专区/模拟试题

  语文试卷答案 一、积累与运用(30分) 1.(2分)D 2.(2分)C 3.(2分)B 4.(2分)D 5.(2分)C 6. (2分)D 7.(2分)要求:书写正确、规范。 8.(2分)如同一盏明灯,能照亮人的心灵。 9.(2分)示例:同学们,聚会本是为了交流感情,增进友谊的,玩手机不但对健康不利,更是不尊重别人的表现。让我们放下手机,用心沟通吧! 10.(12分) ⑴教然后知困 ⑵闻道龙标过五溪 ⑶隔江犹唱后庭花 ⑷似曾相识燕归来 ⑸安能辨我是雄雌 ⑹无案牍之劳形 ⑺恨别鸟惊心 ⑻沉鳞竞跃 ⑼何处无竹柏 ⑽烟波江上使人愁 ⑾惶恐滩头说惶恐,零丁洋里说零丁。 二、阅读(60分) (一)(10分) 11.(4分)(1)有时(2)驱使、鞭策(3)给……看(4)等到 12.(4分)⑴唉!难道真的没有(千里)马吗? ⑵现在的人都知道冯异是个名将。 13.(2分)【甲】:埋没、摧残人才;【乙】:信任、保护人才。

  • 2018-05-29
  • 下载1次
  • 33404KB
  • ldzxgk
 • ID:2-4548026 辽宁省营口市2018届中考语文模拟考试试题(扫描版)

  初中语文/中考专区/模拟试题

  辽宁省营口市2018届中考语文模拟考试试题     中考模拟语文试题参考答案及评分标准 说明:试卷中的简答题,考生的回答与该题答案大意相符即可。 一、积累与运用(30分) 1.A 2.B 3.D 4.C 5.C 每小题2分 6.示例:朗读是最简单、最直接、最有效的情感交流方式。朗读能锻炼口才。朗读能感受中国语言文字和语言艺术的魅力。(提示:有关键词,能用简洁的语言表述,写出2点即可得2分,只写1点给1分) 7.示例一:“海内存知己,天涯若比邻”是一种乐观豁达的潇洒。示例二:“会当凌绝顶一览众山小”是一种俯视一切的潇洒。 (开放性试题,不设统一答案) 2分 8.(1)阿长 藤野先生 每空1分(2)答案示例:高俅诬陷林冲擅闯白虎节堂;或高俅诬陷林冲欲带刀行刺;或高俅捉拿林冲 2分 9.(1)但愿人长久,千里共婵娟(2)何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时(3)马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊(4)浮光跃金,静影沉璧(5)瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝(6)人生自古谁无死,留取丹心照汗青(答案不唯一) 共12分。每空1分,有错字、漏字、别字,该空不给分。 古诗文阅读(20分) 10.(1)美丽而不庄重。(2)竖立。(3)本来。(4)如果。 每空1分,计4分 ================================================ 压缩包内容: 辽宁省营口市2018届中考语文模拟考试试题(扫描版).doc

 • ID:2-4529398 辽宁省大连市中山区2018届九年级下学期质量检测语文试卷

  初中语文/中考专区/模拟试题

  辽宁省大连市中山区2018届九年级下学期质量检测语文试卷 2018.3 注意事项: 1.请在答题卡上作答,在试卷上作答无效。 2.本试卷 1-6 页, 共四道大题, 满分 150 分。考试时间 150 分钟。 一、 积累与运用(28 分) 1.请用正楷将下面的汉字抄写在田字格里,要求书写规范、端正、整洁。(2 分) 宝剑锋从磨砺出 2.给加点的字注音,改正画线词语中的别字。(4 分) (1)狡黠(2) 嗤笑 (3) 相形见拙 (4) 一泄千里 3.按要求完成文后各题。(4 分) ①对于听音乐,我不想众说纷纭地说一定要多听。 ②听音乐对于创作的确十分重要,但我认为因为你喜欢音乐,平时正常听就够了。音乐不是听的越多就吸收的越多。不要非去听自己不喜欢的所谓好音乐。 ③听音乐应该是快乐的事情,可以多听听能给自己工作和生活带来轻松愉悦的音乐,还可以听自然的花开鸟鸣的天籁之音。 一个人脱离了生活和自然就不会创作出好的音乐作品。

 • ID:2-4524338 辽宁省大连市中山区2018届九年级下学期质量检测语文试卷(PDF版,有答案)

  初中语文/中考专区/模拟试题

  2017-2018学年度第二学期阶段质量检测 九年级语文参考答案及评价标准 (2018.3) 一、积累与运用(28分) 1.(2分)字体规范、端正、整洁得2分。有一项不合要求扣1分,有两项不合要求、写错字、写出田字格外的不得分。 2.(4分)(1)xiá (2)chī (3)绌 (4)泻 3.(4分)(1)(1分)人云亦云(其它符合语境的成语也可) (2)(1分)将“因为”改成“如果” (3)一个人脱离了生活和自然怎能创作出好的音乐作品呢?(2分)(其它符合题意的内容也可) (12分)(1)我是你额上熏黑的矿灯 照你在历史的隧洞里蜗行摸索(2)物是人非事事休 欲语泪先流 (3)采菊东篱下 悠然见南山 (4)受任于败军之际 奉命于危难之间 (5)忽如一夜春风来 千树万树梨花开 (6)二者不可得兼 舍生而取义者也 (每小题2分。写错两个字扣1分,写错三个字不得分) 5.(6分)(1)(4分)观点一:认同。①一开始押运花石纲,黄河里翻了船,他不想着承担责任回去报告,直接跑了。②后来押运生辰纲,半路被晁盖等人智取,他觉得没脸去见梁中书,还是选择了直接逃跑。 观点二:不认同。①杨志卖刀时杀了泼皮牛二后,他主动到官府自首。②梁中书让杨志押送生辰纲,当杨志无法拒绝时,他对于这次行程做了精心的安排。(注:只有观点没有事例不得分;事例正确,观点不明扣一分。其它符合题意的事件也可) (2)(2分)刚拉洋车时,他心存梦想,淳朴向上,可以说他是有为的青年;小福子死后,他希望尽失,自甘堕落,可以说它变成了行尸走肉。 二、古诗文阅读(18分) (一)(7分) 6.(3分)(1)于是、就 (2)通“嘱”,嘱托(3)聚会,集会 ================================================ 压缩包内容: 参考答案.doc 辽宁省

 • ID:2-4466308 辽宁省鞍山市2018届九年级第一次质量调查(一模)语文试题(图片版)

  初中语文/中考专区/模拟试题

  鞍山市2018年初中九年级第一次质量调查语文试卷答案 一、积累与运用(30分) 1.(2分)D 2.(2分)A 3.(2分)D 4.(2分)C 5.(2分)D 6.(2分)B 7.(2分)要求:书写正确、规范。 8.(2分)示例:群星,就交给淘气的萤火虫去点亮吧;天空,就交给孤傲的雄鹰去丈量吧。 9.(2分)小明,谢谢你!你下课的时候给我讲解的问题真的是太好了,而且有些观点看法很新颖独到,这让我受益不浅。(可是,你上课的时候却一言不发,)如果你能举手发言,让大家分享你的看法,那该多好呀!(以后,积极举手发言好么?) 10. (12分) ⑴将登太行雪满山 ⑵吾庐独破受冻死亦足 ⑶风烟望五津 ⑷何日遣冯唐 ⑸何事长向别时圆 ⑹沿溯阻绝 ⑺阴阳割昏晓 ⑻花之君子者也 ⑼无案牍之劳形 ⑽对镜帖花黄 ⑾春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 二、阅读(60分) (一)(10分) 11.(1)假如,假使。 (2)通“辨”,辨别。(3)画 (4)打发 12.(1)不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过贤人能不丧失罢了。 (2)李伯时作画的时候,常常让赵广在身边伺候,时间长了赵广就擅长画画了,(他)尤其擅长画马,几乎可以以假乱真。 13.舍生而取义 14.赵广是一个技艺高超、有正义感,威武不屈(或不与坏人同流合污,“正气凛然”“不畏强暴”“宁死不屈”等亦可)的画家。 ================================================ 压缩包内容: 辽宁省鞍山市2018届九年级第一次质量调查(一模)语文试题(图片版).doc

  • 2018-04-26
  • 下载4次
  • 3148.12KB
  • aimoru
 • ID:2-4109516 2018年辽宁地区聚焦中考语文总复习之考点跟踪突破(共12份)

  初中语文/中考专区/一轮复习

  考点跟踪突破1 文言文阅读 (一)课内外对比阅读 一、阅读下面两个语段,完成1~5题。 【甲】若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。 至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"乎。噫!微斯人,吾谁与归? 【乙】且告曰:"凡吏于土者,若知其职乎?盖民之役,非以役民而已也。凡民之食于土者,出其什①一佣乎吏,使司平②于我也。今我受其直③怠其事者天下皆然。岂惟怠之,又从而盗之。向使佣一夫于家,受若直,怠若事,又盗若货器,则必甚怒而黜罚之矣。以今天下多类此,而民莫敢肆其怒与黜罚何哉?势不同也。势不同而理同,如吾民何?有达于理者,得不恐而畏乎!" 存义假令④零陵二年矣。蚤作而夜思,勤力而劳心,讼者平,赋者均,老弱无怀诈暴憎,其为不虚取直也的矣,其知恐而畏也审矣。 ================================================ 压缩包内容: 2018年(辽宁地区)聚焦中考语文总复习 考点跟踪突破1 文言文阅读.doc 2018年(辽宁地区)聚焦中考语文总复习 考点跟踪突破10 说明文阅读.doc 2018年(辽宁地区)聚焦中考语文总复习 考点跟踪突破11 议论文阅读.doc 2018年(辽宁地区)聚焦中考语文总复习 考点跟踪突破12 非连续性

 • ID:2-3877808 辽宁省丹东市2017年初中毕业升学考试语文试卷及答案(WORD版)

  初中语文/中考专区/中考真题

  1.选出下列加点字注音完全正确的一项
  A 默契( qì ) 窥伺( kūi) 胚胎( pēi) 鲜为人知(xiǎn)
  B 怪诞(dàn ) 谚语( yàn) 嫉妒( jì ) 风雪载途( zài)
  C 造型(xínɡ) 伎俩(liǎnɡ) 蓬勃 (pénɡ) 妄下断语(wànɡ)
  D 阔绰(chuò) 相宜( yí ) 喧嚷 (rǎnɡ) 回环曲折 ( qǔ )
  2.选出下列句子中没有错别字的一项
  A“一带一路”构想的实施,必将促进我国乃至世界经济、文化的大发展,这是不容置疑的。
  B全班同学都被他那金属般的声音镇住了,一时间满教室鸭雀无声。
  C他们有着相同的兴趣爱好,做起事来常常一拍既合。
  D阅读文学作品,切不可断章取意,否则可能会闹出笑话。
  3.选出下列加点词语运用不恰当的一项
  A老师经常提醒我们,写字时一定要正襟危坐,眼睛距离书本一尺远。
  B张大娘每天晚上都和小区里的老人一起去跳广场舞,乐此不疲。
  C青少年要努力学习,奋发有为,以报效祖国,这是我们义不容辞的责任。
  D在签名售书会上,他见到了仰慕已久的老作家,一时间竟激动得语无伦次。

 • ID:2-3837313 辽宁省辽阳市2017年中考语文真题试题(word解析版 )

  初中语文/中考专区/中考真题


  辽宁省辽阳市2017年中考语文真题试题
  一、积累运用(满分30分)
  1.选出下列词语中加点字音形完全正确的一项是( )(2分)
  A.延长(yàn) 胸脯(pǔ) 创伤(chuāng) 惟妙惟肖(xiào)
  B.膝盖(xī) 克扣(kè) 湖泊(pō) 格物致知(zhì)
  C.瞭望(liào) 松弛(chí) 号召(zhāo) 红装素裹(zhuāng)
  D.诀别(jué) 嫉妒(jí) 乘凉(chèng) 一泄千里(xiè)
  【答案】B
  【解析】
  试题分析:A延长(yán),胸脯(pú);C号召(zhào);D乘凉(chéng)。
  考点:识记现代汉语普通话常用字的字音。能力层级为识记A。
  2.选出下列各句中加点词语运用有误的一项是( )(2分)
  A.尝试不仅需要我们有锲而不舍的精神,还要有变通的能力。
  B.我们都受挫折后,怨天尤人是徒劳的,认真总结教训,才是上策。
  C.人们希望走进校园去健身,但学校体育场馆的开放不是一蹴而就的。
  D.不法分子无视消费者的利益之交,谋取暴利。作为他们的不二法门。
  【答案】D
  【解析】
  试题分析:后比喻最好的或独一无二的方法。
  考点:正确使用词语(包括熟语)。能力层级为表达运用E。
  3.选出下列病句修改有误的一项是( )(2分)
  ================================================
  压缩包内容:
  辽宁省辽阳市2017年中考语文真题试题(含解析).doc

  • 2017-08-24
  • 下载9次
  • 185.8KB
  • jsycswd